وەڪـی یا دیار سـلێمان علیه السـلام زمانێ گیانەوەرا دزانی ،،

وەڪـی یا دیار سـلێمان علیه السـلام زمانێ گیانەوەرا دزانی ،، 


روژەڪـێ زەلامەڪ ل دیوانـا وی ئـامادە بوو و داخاز ژ سلـێمان پـێغەمبەری ڪـر زمانێ گیـانەوەرەڪێ نیشا بدەت


سلێـمان پـێغەمبـەری گـوتێ یا ب زەحمـەتە تـو تەحەملـێ ناڪـەی بەلێ ئەو زەلام یێ رژد بـوو ڪـو زمانێ گیانـەوەرەڪێ بزانیت


سـلێمان پـێغەمبەر رازی بو و گـوتێ تـە دڤێت زمانێ کیژ گـیانەوەری بـزانی ؟

وی زەلامی گـوت منڤێت زمـانێ پـشیکا 

بزانم چـونڪی ئەو جهی لێ دژیـم گـەلەڪـ پشیڪ یـێت لێ هـەین


سلێمان علیـه السـلام د گـوهێ وی زەلامی دا زمانێ پـشیکا خـاند و ب مەزنیـا خـودێ زمانێ پشیڪـا فـێربوو


روژەڪـێ گـوهێ خـو دایێ دوو پشیـڪ دناڤ باخچـێ مالاوی یێ دئاخڤـن :


پشیـڪەڪـێ گـوتە یا دی مـه چ خـارن نینە ئـەم مرین ژ برسادا

پـشیڪـا دی گـوت ئـەڤرو نینە بەس سوبـەهی ديكلئ ڤێ مالێ دێ مریـت و دێ هـاڤێژن پاشی دێ تێر خـوین


دەمـێ زەلامی گـوهـ لێبووی گوت وعد بیت هـین نـەخون و و زەلام چـوو بازاری ديكلئ 

خـو فروت بـەری دیڪـل بمریـت


روژا پـاشتر پشيكئ گـوت پا ڪـا دیـڪـل نە مـر ؟


پشـیڪـادی گـوت برە بازاڕی فـروت

پـشيكئ گـوت بەس خـەما نـەخـۆ سـوبەهـی دی بـزنا 

وان مـریت و پـاشی دی تـێر خـوین


زەلامـی گـوهـ لێبوو راست ئـەو بزن ژی بـر فـروشت


پـشیڪا برسـی گـوت پا ڪـا نـە مر؟


پـشیڪـا دی گـوت خـودانی بـر فـروشت بـەس خـەما نـەخـو سـوبەهی ئـەو بخو دێ مریـت و مروڤێت وی دێ گـەلەڪ خـارنێ چـێڪـەن بـو بـەهیـا وی و پـاشی ئــەم ژی دێ تـێر خـارنێ خـوین

وی زەلامـی گـوهـ لـێبوو دونیـا لـبەر چـاڤـا تـاری بو و رەڤی چـو نڪ سلـێمان پـێغەمبەر و گـوت ئـەی پـێغەمبەرێ خـودێ مـن پـارێزە پـشیڪا دگـوت ئەو دێ مـریت


سلــێمان سـلاڤ لێبن گـوت : ئـەو بەلایا خـودێ لسـەر تە راڪـری دانا سه ر دیكـلی تە فروت


پاشى بەلا لسەر تە راڪـر و دانا لـسەر بزنا تە 

تـە هەر فرووت ڤێـجا دورا مـرنا تە یە و دێ مـری ..

.....٭٭٭٭.....٭٭٭٭.....

هــەر تـشتەڪـێ چـێبیت یا د خـێرا مـروڤی دا و مـروڤ نـزانیت ڪـیژ خـێرە و ڪـیژ بـەلایە
کومــێتــدان لسـه‌ر بابــه تـی

کومــێتــدان لسـه‌ر بابــه تـی